Quản trị nhân lực tại Tổng công ty lương thực Miền Bắc

Nghiên cứu các lý thuyết về quản trị nhân lực và các nghiên cứu trước đây do các nhà nghiên cứu thực hiện để hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nhân lực doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động quản trị của doanh nghiệp. Qua đó, thu thập các dữ liệu để phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc qua các yếu tố cấu thành như nhân lực, trình độ quản lý, ...
Xin mời xem thêm tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34105

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Assessing the Adaptive Capacity of Coastal Urban Households to Climate Change (Case Study in Liên Chiểu District, Đà Nẵng City, Vietnam)

Quan niệm của Tuệ Trung Thượng Sỹ về vai trò của Giới trong nhận thức

Allometric equations for estimating tree aboveground biomass in tropical dipterocarp forests of Vietnam