Quản trị nhân lực tại Tổng công ty lương thực Miền Bắc

Nghiên cứu các lý thuyết về quản trị nhân lực và các nghiên cứu trước đây do các nhà nghiên cứu thực hiện để hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nhân lực doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động quản trị của doanh nghiệp. Qua đó, thu thập các dữ liệu để phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc qua các yếu tố cấu thành như nhân lực, trình độ quản lý, ...
Xin mời xem thêm tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34105

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con trâu : Tiểu thuyết

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam