Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thu thuế xuất nhập khẩu; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Đưa ra định hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Title: Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404Authors: Nông, Quang HưngKeywords: Thuế xuất nhập khẩu, Thu thuếIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tếAbstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thu thuế xuất nhập khẩu; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; Đưa ra định hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.Description: 107 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/…

Quản lý nhân lực tại công ty Cổ phần Phần mềm FPT: Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Title: Quản lý nhân lực tại công ty Cổ phần Phần mềm FPT: Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401Authors: Trần, Quý BanKeywords: Quản lý nhân sự;Quản lýIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tếAbstract: Đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực tại công ty phần mềm FPT. Phân tích và đánh giá được thực trạng và đề xuất được các giải pháp phù hợp với đối tượng nghiên cứuDescription: 104 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59284Appears in Collections:UEB - Master Theses

Nghiên cứu xác định một số kim loại trong nguồn nước sinh hoạt ở khu vực xã Thạch Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Title: Nghiên cứu xác định một số kim loại trong nguồn nước sinh hoạt ở khu vực xã Thạch Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29Authors: Nguyễn, Văn Ri , người hướng dẫn
Đỗ, Thị Thanh TâmKeywords: Hóa phân tích, Kim loại, Nước sinh hoạt, Phú ThọIssue Date: 2011Publisher: ĐHKHTNAbstract: 87 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Khảo sát tìm điều kiện tối ưu phân tích Pb, Cu, Zn trong nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS trên máy NovAA- 400. Tách và làm giàu lượng vết Pb, Cu, Zn bằng phương pháp chiết pha rắn sử dụng nhựa chelex 100. Phân tích đánh giá (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38071Appears in Collections:HUS - Master Theses

Lồng ghép tiêu chí môi trường vào chương trình phát triển nông thôn mới tại xã Trạch Mỹ Lộc và xã Tam Hiệp huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Title: Lồng ghép tiêu chí môi trường vào chương trình phát triển nông thôn mới tại xã Trạch Mỹ Lộc và xã Tam Hiệp huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02Authors: Nguyễn, Đình Hòe, người hướng dẫn
Khuất, Duy QuangKeywords: Khoa học môi trường;Xây dựng nông thôn mới;Phúc ThọIssue Date: 2012Publisher: ĐHKHTNAbstract: 74 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích, đánh giá “Chương trình Nông thôn mới” được tổ chức thực hiện tại hai xã: xã Trạch Mỹ Lộc và xã Tam Hiệp huyện Phúc Thọ thành phố Hà Nội. Sử dụng phương pháp PRA và DPSIR vào hai xã: xã Trạch Mỹ Lộc và xã Tam Hiệp. Hiện trạng môi trường hai xã xã (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38184Appears in Collections:HUS - Master Theses