Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Towards a decision support system for municipal waste collection by integrating geographical information system map, smart devices and agent-based model

In many big cities, the volume of daily municipal solid waste generation is huge. The management of solid waste collection and transportation is a challenge. Actually, in many developing countries, this work mainly depends on experiences. Therefore, it is not effective; the waste retention time at collection points is long. The purpose of our work is to explore a decision support system for municipal waste collection and transportation by integrating GIS map, smart devices and agent-based model. Based on the real-time data that is collected and transmitted by smart devices, the decision support system calculates the optimized path for each vehicle. A case study related to Hagiang city, Vietnam, is presented to show the efficiency of the proposed model. From the optimized results, it has been found that the cost of the MSW collection is reduced.

Title: Towards a decision support system for municipal waste collection by integrating geographical information system map, smart…

Reviewing corporate diagnostic models and applying for finance & planning department-Vinaconex = Lựa chọn mô hình rà soát chẩn đoán doanh nghiệp và áp dụng cho Ban tài chính kế hoạch - Vinaconex. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Title: Reviewing corporate diagnostic models and applying for finance & planning department-Vinaconex = Lựa chọn mô hình rà soát chẩn đoán doanh nghiệp và áp dụng cho Ban tài chính kế hoạch - Vinaconex. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Vũ, Anh Dũng , supervisor
Đào, Quỳnh AnhKeywords: Quản lý
Doanh Nghiệp
Quản trị kinh doanh
VinaconexIssue Date: 2011Publisher: HSBAbstract: 99 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44707Appears in Collections:UEB - Master Theses

Nghiên cứu xây dựng hệ đo tự động các đại lượng phụ thuộc nhiệt độ trong vật lý chất rắn và ứng dụng : Luận án PTS. Vật lý: 1 01 12

Title: Nghiên cứu xây dựng hệ đo tự động các đại lượng phụ thuộc nhiệt độ trong vật lý chất rắn và ứng dụng : Luận án PTS. Vật lý: 1 01 12Authors: Lê, Khắc Bình
Đàm, Trung Đồn
Phạm, Quốc TriệuKeywords: Hệ đo tự động
Phổ quá độ
Vật lý bán dẫn
Vật lý chất rắn
Vật lý tâm sâu
Độ cảm từIssue Date: 1994Publisher: ĐHTH HNAbstract: Luận án PTS. Vật lý bán dẫn và điện môi -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994
Trình bày các hệ đo hai đại lượng phụ thuộc nhiệt độ được quan tâm trong nghiên cứu vật lý chất rắn, đó là độ cảm từ của các mẫu siêu dẫn cao và phổ quá độ DLTS trong nghiên cứu vật lý tâm sâu.Hai đại lượng này không những đại diện cho hai kiểu phụ thuộc n (...)
Electronic Resources
118 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37207Appears in Collections:HUS - Dissertations

Theory of photon-electron interaction in single-layer graphene sheet

The purpose of this work is to elaborate the quantum theory of photon–electron interaction in a single-layer graphene sheet. Since the light source must be located outside the extremely thin graphene sheet, the problem must be formulated and solved in the three-dimensional physical space, in which the graphene sheet is a thin plane layer. It is convenient to use the orthogonal coordinate system in which the xOy coordinate plane is located in the middle of the plane graphene sheet and therefore the Oz axis is perpendicular to this plane. For the simplicity we assume that the quantum motions of electron in the directions parallel to the coordinate plane xOy and that along the direction of the Oz axis are independent. Then we have a relatively simple formula for the overall Hamiltonian of the electron gas in the graphene sheet. The explicit expressions of the wave functions of the charge carriers are easily derived. The electron–hole formalism is introduced, and the Hamiltonian of the in…

Quan niệm của Tuệ Trung Thượng Sỹ về vai trò của Giới trong nhận thức

Hình ảnh
Title: Quan niệm của Tuệ Trung Thượng Sỹ về vai trò của Giới trong nhận thứcAuthors: Nguyễn, Đức DiệnKeywords: Giới
Phật giáoIssue Date: 2008Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 5/2008 ; 5 tr. ; TNS07654URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54595Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)Khủng hoảng tài chính toàn cầu: ứng phó của thế giới và của Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế : 62 31 01 01

Hình ảnh
Làm rõ quan niệm, bản chất, biểu hiện, đặc trƣng củakhủnghoảngtàichínhtoàncầu nói chung và nhận diện cuộc khủnghoảngtàichínhtoàncầu 2008. Phân tích những giải pháp cơ bản để ứngphó với khủnghoảngtàichínhtoàncầu cũng nhƣ đánh giá hiệu quả của các giải pháp đó và rút ra những kinh nghiệm chung. Đề xuất một số giải pháp đối với ViệtNam trong việc ngăn ngừa vàứngphó với khủnghoảng.


Title: Khủng hoảng tài chính toàn cầu: ứng phó của thế giới và của Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế : 62 31 01 01Authors: Vũ, Văn Hiền , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu HoàiKeywords: Tài chính toàn cầu
Kinh tế học tài chính
Khủng hoảng tài chínhIssue Date: 2014Publisher: ĐHKTAbstract: Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Làm rõ quan niệm, bản chất, biểu hiện, đặc trƣng của khủng hoảng tài chính toàn cầu nói chung và nhận diện cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Phân tích những giải pháp cơ bản để ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng nhƣ đánh giá hi…