Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2017

An evaluation of pre-reading activities in the new textbook TiengAnh 11 in motivating and improving students’ reading performance = Đánh giá các hoạt động tiền đọc của sách giáo khoa Tiếng Anh 11 mới nhằm tạo động lực và nâng cao kết quả đọc của

Title: An evaluation of pre-reading activities in the new textbook TiengAnh 11 in motivating and improving students’ reading performance = Đánh giá các hoạt động tiền đọc của sách giáo khoa Tiếng Anh 11 mới nhằm tạo động lực và nâng cao kết quả đọc củaAuthors: Phạm, Thị Thanh Thùy , supervisor
Hoàng, Thị Tâm Thành, 1988-Keywords: Đọc hiểu;Kỹ năng đọc;Tiếng Anh;Phương pháp giảng dạyIssue Date: 2013Publisher: University of Languages and International StudiesAbstract: M.A. Thesis English language teaching methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41461Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Khiếu nại hành chính và việc giải quyết khiếu nại hành chính trong việc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

Title: Khiếu nại hành chính và việc giải quyết khiếu nại hành chính trong việc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01Authors: Nguyễn, Đăng Dung , người hướng dẫn
Đặng, Công NhiênKeywords: Khiếu nại hành chính, Thu hồi đất, Pháp luật Việt Nam, Luật hành chính, Quảng NamIssue Date: 2012Publisher: Khoa LuậtAbstract: 130 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khái quát chung về khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghiên cứu thực trạng khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50826Appears in Collections:LAW - Master Theses

Tối ưu hóa quy trình phân tích đồng thời các anion vô cơ trong mẫu nước môi trường sử dụng hệ điện di mao quản vận hành bằng tay kết hợp với detectơ độ dẫn không tiếp xúc

Quy trình phân tích đồng thời cả phốt phát và các anion cơ bản khác trong nước như clorua, nitrat, nitrit và sunphat trong nước sử dụng hệ điện di mao quản vận hành bằng tay kết hợp detector độ dẫn không tiếp xúc đã được tối ưu hóa. Các điều kiện tối ưu cho quá trình phân tích là: hệ đệm 50 mM Tris/50 mM MOPS ở pH 7,7, mao quản PEEK và áp thế -15kV. Giới hạn phát hiện của cả năm anion đều tương đối thấp từ 5 đến 15 M với độ lặp (5 -10%) và độ thu hồi (95- 112%) tốt. Kết quả phân tích một số mẫu thực cho thấy tương quan cao giữa phương pháp điện di mao quản đã phát triển và phương pháp đối chứng bằng sắc ký ion.

Title: Tối ưu hóa quy trình phân tích đồng thời các anion vô cơ trong mẫu nước môi trường sử dụng hệ điện di mao quản vận hành bằng tay kết hợp với detectơ độ dẫn không tiếp xúcAuthors: Nguyễn, Bích Ngọc
Nguyễn, Kim Diễm Mai
Dương, Hồng Anh
Phạm, Hùng ViệtKeywords: Điện di mao quản, Cảm biến độ dẫn không tiếp xúc, Anion vô cơIssue Date: 2013Publisher: H. : ĐHQGHNCitatio…

Đại diện giữa vợ chồng trong quan hệ kinh doanh theo pháp luật Việt Nam hiện hành : Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự : 60 38 01 03

Title: Đại diện giữa vợ chồng trong quan hệ kinh doanh theo pháp luật Việt Nam hiện hành : Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự : 60 38 01 03Authors: Cao, Thị Mai HiênKeywords: Vợ chồng, Quan hệ kinh doanh, Pháp luật hiện hành, Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtDescription: 79 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54165Appears in Collections:LAW - Master Theses