Hoàn thiện và phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tổng quan về hoạt động thanh toán tiền tệ, thanh toán không dùng tiền mặt (KDTM), các loại hình dịch vụ thanh toán KDTM chủ yếu của ngân hàng thương mại (NHTM), những nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ thanh toán KDTM của NHTM, kinh nghiệm phát triển dịch vụ thanh toán KDTM và những bài học đối với Việt Nam. Tìm hiểu mô hình, cơ cấu tổ chức, các kênh thanh toán của NHTM Việt Nam; đặc biệt là thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán KDTM tại các NHTM Việt Nam với những nhìn nhận chung về tình hình mở, sử dụng tài khoản thanh toán và nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán KDTM. Đánh giá thực trạng dịch vụ thanh toán KDTM và đưa ra những giải pháp hoàn thiện dịch vụ thanh toán KDTM của các NHTM Việt Nam đối với các dịch vụ thanh toán truyền thống, dịch vụ thanh toán hiện đại; hoàn thiện và phát triển môi trường tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán của NHTM.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Assessing the Adaptive Capacity of Coastal Urban Households to Climate Change (Case Study in Liên Chiểu District, Đà Nẵng City, Vietnam)

Quan niệm của Tuệ Trung Thượng Sỹ về vai trò của Giới trong nhận thức

Allometric equations for estimating tree aboveground biomass in tropical dipterocarp forests of Vietnam