Xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số tại một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

Xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số tại một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
Xem chi tiết tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25195

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Assessing the Adaptive Capacity of Coastal Urban Households to Climate Change (Case Study in Liên Chiểu District, Đà Nẵng City, Vietnam)

Quan niệm của Tuệ Trung Thượng Sỹ về vai trò của Giới trong nhận thức

Allometric equations for estimating tree aboveground biomass in tropical dipterocarp forests of Vietnam