Tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững của đất nước

Nhà bác học Đức W. Humboldt đã nói: "Ngôn ngữ là linh hồn dân tộc. Linh hồn dân tộc là ngôn ngữ". Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã coi ngôn ngữ là một trong những tiêu chuẩn (cũng có thể coi ngôn ngữ dân tộc là biểu tượng) của sự thống nhất dân tộc và thống nhất quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước thì tiếng Việt sẽ phát triển ra sao, xin mời bạn đọc xem tiếp tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25818

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con trâu : Tiểu thuyết

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam