Thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thừa kế quyền sử dụng đất, những điểm chung và những điểm đặc thù của thừa kế quyền sử dụng đất so với việc thừa kế các tài sản thông thường khác. Phân tích đánh giá thực trạng tình hình áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về thừa kế quyền sử dụng đất. Đ ồng thời đề xuất một số ý kiến giải pháp nhằm hoàn thiện những quy định của pháp luật về thừa kế quyền sử đất và nâng cao hiệu quả xét xử của tòa án về những tranh chấp thừa kế nói chung và thừa kế quyền sử dụng đất nói riêng, góp phần đảm bảo mối quan hệ hài hòa về lợi ích giữa Nhà nước, chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thừa kế quyền sử dụng đất và lợi ích của toàn xã hội

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con trâu : Tiểu thuyết

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam