Tái lập Hội Thư viện: Kinh nghiệm ở In-đô-nê-xia


Title:

Tái lập Hội Thư viện: Kinh nghiệm ở In-đô-nê-xia
Authors: Gani, Fuad
Zen, Zulfikar
Keywords: Thông tin thư viện
Hiệp hội thư viện
Inđônêxia
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 467-475
Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31286
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Assessing the Adaptive Capacity of Coastal Urban Households to Climate Change (Case Study in Liên Chiểu District, Đà Nẵng City, Vietnam)

Quan niệm của Tuệ Trung Thượng Sỹ về vai trò của Giới trong nhận thức

Allometric equations for estimating tree aboveground biomass in tropical dipterocarp forests of Vietnam