Tái lập Hội Thư viện: Kinh nghiệm ở In-đô-nê-xia


Title:

Tái lập Hội Thư viện: Kinh nghiệm ở In-đô-nê-xia
Authors: Gani, Fuad
Zen, Zulfikar
Keywords: Thông tin thư viện
Hiệp hội thư viện
Inđônêxia
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 467-475
Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31286
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con trâu : Tiểu thuyết

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam