Quyền khai sinh, khai tử theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng quyền khai sinh khai tử trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đặc biệt là công tác khai sinh, khai tử. Đánh giá thực tiễn của công tác đăng ký khai sinh, khai tử cũng như việc thực hiện quyền khai sinh,khai tử của công dân, tổ chức. Đưa ra những quan điểm và đề xuất các giải pháp cụ thể để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cán bộ công chức cũng như quyền của công dân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Assessing the Adaptive Capacity of Coastal Urban Households to Climate Change (Case Study in Liên Chiểu District, Đà Nẵng City, Vietnam)

Quan niệm của Tuệ Trung Thượng Sỹ về vai trò của Giới trong nhận thức

Allometric equations for estimating tree aboveground biomass in tropical dipterocarp forests of Vietnam