Học tiếng Việt như một ngoại ngữ thứ hai: Những thuận lợi và khó khăn (Khảo sát đối tượng là sinh viên Trung Quốc chuyên ngành tiếng Anh)

Học tiếng Việt như một ngoại ngữ thứ hai: Những thuận lợi và khó khăn (Khảo sát đối tượng là sinh viên Trung Quốc chuyên ngành tiếng Anh)
Xem thêm tại đây: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25187

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con trâu : Tiểu thuyết

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam