Forgiveness and Reconciliation : Psychological Pathways to Conflict Transformation and Peace Building

Forgiveness and Reconciliation : Psychological Pathways to Conflict Transformation and Peace Building
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34129

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con trâu : Tiểu thuyết

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Navigating identity, ethnicity and politics a case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam