Trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận tải đa phương thức

Tổng quan các vấn đề lý luận và thực tiễn về vận tải đa phương thức (VTĐPT) và trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng VTĐPT. Nghiên cứu, so sánh các quy định trong pháp luật Việt Nam với các quy định pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia khác về trách nhiệm của người vận chuyển trong VTĐPT. Rút ra những nhận xét, đánh giá thực trạng pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam theo Nghị định số 125/NĐ-CP và trong Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005. Đề xuất các kiến nghị và giải pháp trên các phương diện như: cần sớm ban hành các quy định pháp luật về VTĐPT nội địa; thực hiện thống nhất chế độ trách nhiệm đối với VTĐPT; cần sửa đổi một số quy định về trách nhiệm của người kinh doanh VTĐPT theo Nghị định số 125/NĐ-CP; bổ sung các quy định về miễn trách nhiệm, giới hạn trách nhiệm trong các luật chuyên ngành về vận tải nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về trách nhiệm của người vận chuyển trong VTĐPT, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế nước ta hiện nay.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Assessing the Adaptive Capacity of Coastal Urban Households to Climate Change (Case Study in Liên Chiểu District, Đà Nẵng City, Vietnam)

Quan niệm của Tuệ Trung Thượng Sỹ về vai trò của Giới trong nhận thức

Allometric equations for estimating tree aboveground biomass in tropical dipterocarp forests of Vietnam